آشنایی با David Hilbert آشنایی با Hilbert آشنایی با دیوید هیلبرت

دیوید هیلبرت

(1862 – 1943)
همچنین شناخته شده با: هیلبرت
برابر انگلیک (انگلیسی): David Hilbert Hilbert