آشنایی با Giuseppe Peano آشنایی با Peano آشنایی با جوزپه پئانو

جوزپه پئانو

(1858 – 1932)
همچنین شناخته شده با: پئانو
برابر انگلیک (انگلیسی): Giuseppe Peano Peano