آشنایی با Hugh MacColl آشنایی با MacColl آشنایی با هیو مک کول آشنایی با هیو مک‌کول

هیو مک‌کول

(1831 – 1909)
همچنین شناخته شده با: مک‌کول
برابر انگلیک (انگلیسی): Hugh MacColl MacColl