آشنایی با Jan Lukasiewicz آشنایی با Jan Łukasiewicz آشنایی با Łukasiewicz آشنایی با یان لوکاشویچ

یان لوکاشویچ

(1878 – 1956)
همچنین شناخته شده با: لوکاشویچ
برابر انگلیک (انگلیسی): Jan Lukasiewicz Jan Łukasiewicz Łukasiewicz