آشنایی با Kazimierz Ajdukiewicz آشنایی با کاژیمیژ آیدوکویچ

کاژیمیژ آیدوکویچ

(1890 – 1963)
برابر انگلیک (انگلیسی): Kazimierz Ajdukiewicz