آشنایی با L. E. J. Brouwer, Brouwer آشنایی با Luitzen Egbertus Jan Brouwer آشنایی با براوئر آشنایی با لویتسن اخبرتوس یان براوئر

لویتسن اخبرتوس یان براوئر

(1881 – 1966)
همچنین شناخته شده با: براوئر
برابر انگلیک (انگلیسی): L. E. J. Brouwer, Brouwer Luitzen Egbertus Jan Brouwer