آشنایی با Löb آشنایی با Martin Hugo Löb آشنایی با مارتین هوگو لاب

مارتین هوگو لاب

(1920 – 2006)
همچنین شناخته شده با: Martin Hugo Löb لاب
برابر انگلیک (انگلیسی): Löb Martin Hugo Löb