آشنایی با Nelson Goodman آشنایی با نلسون گودمن

نلسون گودمن

(1906 – 1988)
برابر انگلیک (انگلیسی): Nelson Goodman