آشنایی با Pyotr Sergeyevich Novikov آشنایی با پی. اس. نویکوف

پی. اس. نویکوف

(1901 – 1975)
برابر انگلیک (انگلیسی): Pyotr Sergeyevich Novikov