Pyotr Sergeyevich Novikov, پی. اس. نویکوف

پی. اس. نویکوف

(1901 – 1975)
پی. اس. نویکوف