آشنایی با Raymond M. Smullyan آشنایی با ریموند مریل اسمولیان

ریموند مریل اسمولیان

(1919 – 2017)
برابر انگلیک (انگلیسی): Raymond M. Smullyan