آشنایی با Stanisław Lesniewski آشنایی با Stanisław Leśniewski آشنایی با استانیسلاو لسنیوسکی

استانیسلاو لسنیوسکی

(1886 – 1939)
برابر انگلیک (انگلیسی): Stanisław Lesniewski Stanisław Leśniewski