آشنایی با Willard Van Orman Quine آشنایی با ویلارد ون اورمان کوآین

ویلارد ون اورمان کوآین

(1908 – 2000)
برابر انگلیک (انگلیسی): Willard Van Orman Quine