رده‌ها نبیگ

روشنگری سنجشگرانه فلسفه لایبنیتس

(1900)
همچنین شناخته شده با: شرح انتقادی فلسفه لایبنیتس
برابر انگلیک (انگلیسی): A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz