بَردِش پیای

همچنین شناخته شده با: تصدیق تالی
برابر انگلیک (انگلیسی): Affirming the consequent