Alexius Meinong

(1853 – 1920)
برابر انگلیک (انگلیسی): Alexius Meinong