آناکسیمنس

(585 BC – 528 BC)
برابر انگلیک (انگلیسی): Anaximenes آناکسیمن