متاگیتیک

همچنین شناخته شده با: متافیزیک
برابر انگلیک (انگلیسی): Metaphysics