نامگذاری و بایستگی

(1972)
همچنین شناخته شده با: نامگذاری و ضرورت
برابر انگلیک (انگلیسی): Naming and Necessity

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Saul Kripke
سول کریپکی
(1940 – present)