آشنایی با Naming and Necessity چیست؟ آشنایی با نامگذاری و بایستگی چیست؟ آشنایی با نامگذاری و ضرورت چیست؟

نامگذاری و بایستگی

(1972)
همچنین شناخته شده با: نامگذاری و ضرورت
برابر انگلیک (انگلیسی): Naming and Necessity

دست‌اندرکاران:

Naming and Necessity
سول کریپکی
(1940 – present)