فلسفه‌ی زبان

برابر انگلیک (انگلیسی): Philosophy of language