اَوَست

همچنین شناخته شده با: مطلق
برابر انگلیک (انگلیسی): absolute