آشکار

همچنین شناخته شده با: مسلم
برابر انگلیک (انگلیسی): apodictic