رده‌ها جبر

جبر آهنجیده

همچنین شناخته شده با: جبر مجرد
برابر انگلیک (انگلیسی): Abstract algebra