نبیگ فشرده در افماریک جبر و تراز کردن

همچنین شناخته شده با: كتاب المختصر فی حساب الجبر و المقابلة
برابر انگلیک (انگلیسی): The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها