آشنایی با Algorithms چیست؟ آشنایی با الگوریتم ها چیست؟ آشنایی با الگوریتم‌ها چیست؟ آشنایی با خوارزمیک ها چیست؟ آشنایی با خوارزمیک‌ها چیست؟

خوارزمیک‌ها

همچنین شناخته شده با: الگوریتم‌ها
برابر انگلیک (انگلیسی): Algorithms