راهنما

اینجا می‌توانید فرمول‌های گویایی و انگارش را به‌سادگی بنویسید و آنها را در جاهای دیگر بکار برید.

با فشردن دکمه کشیدن تابلو می‌توانید بررسی کنید که فرمول‌(های) اندر شده یک برداشت درست می‌سازند یا نه.