راهنما

اینجا می‌توانید دیسول‌های گویایی و مزداهی را به‌سادگی بنویسید و آنها را در جاهای دیگر بکار برید.

با فشردن دکمه کشیدن تابلو می‌توانید بررسید که دیسول(های) اندر شده یک دربرد درست می‌سازند یا نه.