آشنایی با A Completeness Theorem in Modal Logic چیست؟

رده‌ها نوشتار

A Completeness Theorem in Modal Logic

(1959)
برابر انگلیک (انگلیسی): A Completeness Theorem in Modal Logic

دست‌اندرکاران:

A Completeness Theorem in Modal Logic
سول کریپکی
(1940 – present)

جستارهای پیونددار گویایی مدی