آشنایی با Modal Logic چیست؟ آشنایی با Modallogik چیست؟ آشنایی با منطق موجهات چیست؟ آشنایی با گویایی مدی چیست؟

تاریخچه و فرگشت

گویایی مدی

همچنین شناخته شده با: منطق موجهات
برابر انگلیک (انگلیسی): Modal Logic

نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها Modal System T Modal System K راژمان S2 راژمان S1