ارستو

(384 BC – 322 BC)
همچنین شناخته شده با: ارسطو
برابر انگلیک (انگلیسی): Aristotle