آگوست دمورگان

(1806 – 1871)
برابر انگلیک (انگلیسی): Augustus De Morgan