پور سینا

(980 – 1037)
همچنین شناخته شده با: ابن سینا، ابوعلی سینا پور سینا
برابر انگلیک (انگلیسی): Avicenna Ibn-Sina