بنداشت KP

همچنین شناخته شده با: اصل KP
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom KP
دیسه‌ای
(¬𝜙 → 𝜓 ∨ 𝜘) → (¬𝜙 → 𝜓) ∨ (¬𝜙 → 𝜘)
(¬𝜙 → 𝜓 ∨ 𝜘) → (¬𝜙 → 𝜓) ∨ (¬𝜙 → 𝜘)