رده‌ها نبیگ

پرمانه‌نویسی

(1879)
همچنین شناخته شده با: مفهوم‌نگاری
برابر انگلیک (انگلیسی): Begriffsschrift

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Gottlob Frege
گوتلوب فرگه
(1848 – 1925)