آشنایی با Gottlob Frege آشنایی با گوتلوب فرگه

رده‌ها فرزانه

گوتلوب فرگه

(1848 – 1925)
برابر انگلیک (انگلیسی): Gottlob Frege

انبازی‌ها:

BegriffsschriftBegriffsschrift
1879
داتار
گوتلوب فرگه