رده‌ها فرزانه/فرزانگان

گوتلوب فرگه

(1848 – 1925)
برابر انگلیک (انگلیسی): Gottlob Frege

انبازی‌ها:

گسترش‌ها
Begriffsschrift
1879