آشنایی با Donald Davidson آشنایی با Donald Herbert Davidson آشنایی با دونالد هربرت دیویدسون

دونالد هربرت دیویدسون

(1917 – 2003)
برابر انگلیک (انگلیسی): Donald Davidson Donald Herbert Davidson