بنداشتش کلینی

همچنین شناخته شده با: اصل‌بندی کلینی
برابر انگلیک (انگلیسی): Kleene axiomatization

1.𝐴⊐(𝐵⊐𝐴) A⊐(B⊐A) A→(B→A)اندرهازش یک انگاشتهIL.K.01axiom
2.(𝐴⊐𝐵)⊐ ((𝐴⊐(𝐵⊐𝐶))⊐(𝐴⊐𝐶)) (A⊐B)⊐ ((A⊐(B⊐C))⊐(A⊐C)) (A→B)→ ((A→(B→C))→(A→C))PL.FL.02IL.K.02axiom
3.𝐴⊐(𝐵⊐𝐴∧𝐵) A⊐(B⊐A∧B) A→(B→A∧B)IL.K.03axiom
4.𝐴∧𝐵⊐𝐴 A∧B⊐A A∧B→AIL.K.04axiom
5.𝐴∧𝐵⊐𝐵 A∧B⊐B A∧B→BIL.K.05axiom
6.𝐴⊐𝐴∨𝐵 A⊐A∨B A→A∨BIL.K.06axiom
7.𝐵⊐𝐴∨𝐵 B⊐A∨B B→A∨BIL.K.07axiom
8.(𝐴⊐𝐶)⊐((𝐵⊐𝐶)⊐(𝐴∨𝐵⊐𝐶)) (A⊐C)⊐((B⊐C)⊐(A∨B⊐C)) (A→C)→((B→C)→(A∨B→C))IL.K.08axiom
9.(𝐴⊐𝐵)⊐ ((𝐴⊐ ⇁𝐵)⊐⇁𝐴) (A⊐B)⊐ ((A⊐ ⇁B)⊐⇁A) (A→B)→ ((A→ ⇁B)→⇁A)IL.K.09axiom
10.⇁𝐴⊐(𝐴⊐𝐵) ⇁A⊐(A⊐B) ⇁A→(A→B)IL.K.10axiom
11.∀𝑥𝑃𝑥⊐𝑃𝑡 ∀xPx⊐Pt forall xPx→PtIL.K.11axiom
12.𝑃𝑡⊐∃𝑥𝑃𝑥 Pt⊐∃xPx Pt→forsome existsxPxIL.K.12axiom