آشنایی با Lindenbaum's lemma چیست؟ آشنایی با لم لیندنبائوم چیست؟

پیش‌نیازها نگره‌ی هنگرد

لم لیندنبائوم

برابر انگلیک (انگلیسی): Lindenbaum's lemma