پیش‌نیازها نگره‌ی هنگرد

لم لیندنبائوم

برابر انگلیک (انگلیسی): Lindenbaum's lemma