آشنایی با Metaphysics, A Contemporary Introduction چیست؟ آشنایی با فرافیزیک درآمدی امروزین چیست؟ آشنایی با متافیزیک مقدمه ای معاصر چیست؟ آشنایی با متافیزیک مقدمه‌ای معاصر چیست؟

رده‌ها نبیگ

فرافیزیک درآمدی امروزین

(1998)
همچنین شناخته شده با: متافیزیک مقدمه‌ای معاصر
برابر انگلیک (انگلیسی): Metaphysics, A Contemporary Introduction

دست‌اندرکاران:

Metaphysics, A Contemporary Introduction
Michael J. Loux
(1942 – present)