آشنایی با Free Logics چیست؟ آشنایی با منطق آزاد چیست؟ آشنایی با گویایی آزاد چیست؟ آشنایی با گویایی های آزاد چیست؟ آشنایی با گویایی‌های آزاد چیست؟

گویایی‌های آزاد

همچنین شناخته شده با: منطق آزاد
برابر انگلیک (انگلیسی): Free Logics