گویایی آزاد نتار

همچنین شناخته شده با: منطق آزاد خنثی
برابر انگلیک (انگلیسی): Neutral Free Logic