آشنایی با Phenomenology چیست؟ آشنایی با پدیدارشناسی چیست؟

پدیدارشناسی

برابر انگلیک (انگلیسی): Phenomenology