گویایی‌های زیرساختاری

(1993)
همچنین شناخته شده با: منطق‌های زیرساختاری
برابر انگلیک (انگلیسی): Substructural Logics

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Kosta Došen
Kosta Došen
(1954 – 2017)
Peter Schroeder-Heister
Peter Schroeder-Heister
(1953 – present)

جستارهای پیونددار گویایی‌های زیرساختاری