آشنایی با Substructural Logics چیست؟ آشنایی با منطق زیرساختاری چیست؟ آشنایی با منطق های زیرساختاری چیست؟ آشنایی با منطق‌های زیرساختاری چیست؟ آشنایی با گویایی زیرساختاری چیست؟ آشنایی با گویایی های زیرساختاری چیست؟ آشنایی با گویایی‌های زیرساختاری چیست؟

گویایی‌های زیرساختاری

(1993)
همچنین شناخته شده با: منطق‌های زیرساختاری
برابر انگلیک (انگلیسی): Substructural Logics

دست‌اندرکاران:

Substructural Logics
Kosta Došen
(1954 – 2017)
Substructural Logics
Peter Schroeder-Heister
(1953 – present)

جستارهای پیونددار گویایی‌های زیرساختاری