یاوه

همچنین شناخته شده با: نامعقول
برابر انگلیک (انگلیسی): absurd