گویایی‌هایِ بستگیِ وندی

همچنین شناخته شده با: منطق‌های ربطِ وندی
برابر انگلیک (انگلیسی): affixing relevant logics

نمونه‌ها/پیاده‌سازی‌ها گویایی B