پادهمامون

همچنین شناخته شده با: پادمتقارن
برابر انگلیک (انگلیسی): antisymmetric
دیسه‌ای
(𝑥 ≼ 𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑦 ≼ 𝑥) ⇒ 𝑥=𝑦
(x ≼ y and y ≼ x) ⇒ x=y