سُتوارشی

همچنین شناخته شده با: اخباری
برابر انگلیک (انگلیسی): assertoric