بنداشتش

همچنین شناخته شده با: اصل موضوعی سازی
برابر انگلیک (انگلیسی): axiomatization