بنداشت جفت‌سازی

همچنین شناخته شده با: اصل زوج سازی اصل موضوع زوج‌سازی
برابر انگلیک (انگلیسی): Axiom of pairing
دیسه‌ای
∀𝐴 ∀𝐵 ∃𝐶 ∀𝑥(𝑥∈𝐶 ⇔ 𝑥=𝐴 ∨ 𝑥=𝐶)
∀A ∀B ∃C ∀x(x∈C ⇔ x=A ∨ x=C)