رده‌ها نبیگ

وتار گویاییک-فرزانگیک

(1921)
همچنین شناخته شده با: رساله منطقی-فلسفی
برابر انگلیک (انگلیسی): Tractatus Logico-Philosophicus

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها