آشنایی با Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo آشنایی با ارنست فردریش فردیناند تسرملو

ارنست فردریش فردیناند تسرملو

(1871 – 1953)
برابر انگلیک (انگلیسی): Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo

انبازی‌ها:

Investigations in the foundations of set theory IInvestigations in the foundations of set theory I
19080000
داتار
ارنست فردریش فردیناند تسرملو