آشنایی با George Boole آشنایی با جورج بول

جورج بول

(1815 – 1864)
برابر انگلیک (انگلیسی): George Boole

انبازی‌ها:

The Mathematical Analysis of LogicThe Mathematical Analysis of Logic
1847
داتار
جورج بول
The Laws of ThoughtThe Laws of Thought
1854
داتار
جورج بول